Nuclear Power Plants Most Important for All Exams


Nuclear Power Plants Most Important for All Exams

♦️ Tarapur : Maharashtra
♦️ Jaitapur : Maharashtra

♦️ Rawatbhata : Rajasthan
♦️ Mahi Banswara : Rajasthan

♦️ Kundakulam : Tamilnadu
♦️ Kalpakkam : Tamilnadu

♦️ Kaiga : Karnataka

♦️ Kakarapur : Gujarat
♦️ Mithi Virdi : Gujarat

♦️ Kovvada : Andhra Pradesh
♦️ Kavali : Andhra Pradesh

♦️ Haripur : West bengal

♦️ Narora : Uttar Pradesh

♦️ Gorakhpur : Haryana

♦️ Bhimpur : Madhya Pradesh
♦️ Chutka : Madhya Pradesh

© Copyright 2018-2019 at Sarkari Resultes